Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Animo Ontstoppingsdienst (KvK nr. Nijmegen 50491873) ten behoeve van haar klanten en bepalen voorts de algemene rechtsverhoudingen tussen Animo Ontstoppingsdienst en haar klanten. Animo Ontstoppingsdienst aanvaardt geen eventuele algemene voorwaarden van haar klanten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen gekomen.

2. Animo Ontstoppingsdienst verhelpt verstoppingen in de afvoerleidingen van toiletten/keukenafvoeren/douches/wasbakken van de woning of het bedrijfspand van de klant. De leidingen worden maximaal tot de aansluiting op het gemeenteriool ontstopt.

3. Animo Ontstoppingsdienst tracht binnen 24 uur aanvang te nemen met het ontstoppen van de leidingen onder voorbehoud dat aanvang wordt genomen voor zover daartoe de gelegenheid is. De werktijden gelden van 08:00 uur tot 18:00 uur. Na 18:00 uur gaat ons avondtarief in. In het weekend en voor feestdagen geldt een 24-uurs service voor urgente gevallen, welke door de klant in samenspraak met Animo Ontstoppingsdienst bepaald kunnen worden.

4. De door Animo Ontstoppingsdienst verzonden declaraties beloopt 14 dagen. Indien een declaratie niet binnen de betalingtermijn wordt voldaan, kan over het openstaand bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

5. Overeenkomsten kunnen door de klant ongedaan worden gemaakt binnen 30 dagen ingaande de dag na dagtekening zoals vermeld op het offerteformulier.

6. Teneinde de afvoerleidingen te kunnen ontstoppen, zal Animo Ontstoppingsdienst de afvoerleidingen openen en sluiten. Zo nodig zal Animo Ontstoppingsdienst graafwerkzaamheden uitvoeren waarna zij de oude situatie zoveel mogelijk probeert te herstellen. Het hiervoor te gebruiken materiaal wordt in rekening van de klant gebracht.

7. Indien Animo Ontstoppingsdienst ter plaatse constateert dat er geen ontstoppingsmogelijkheden zijn, zulks ter beoordeling van Animo Ontstoppingsdienst, en zij dientengevolge gedwongen is extra werkzaamheden uit te voeren dan is de klant verplicht de bijkomende kosten van deze extra werkzaamheden te betalen.

8. De betaling van de verschuldigde toeslagen en de kosten voor het treffen van extra voorzieningen dient de klant eveneens ter plaatse middels pinbetaling of contant aan de monteur van Animo Ontstoppingsdienst te voldoen.

9. Animo Ontstoppingsdienst is niet verplicht werkzaamheden uit te voeren die uitsluitend door de gemeente mogen worden uitgevoerd.

10. De schadeplicht beperkt zich tot herstel, dan wel vervanging van de geleverde zaak en/of dienst of tot een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling van een onafhankelijke derde. De aansprakelijkheid van Animo Ontstoppingsdienst is in ieder geval beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de betreffende aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

11. Animo Ontstoppingsdienst is nimmer aansprakelijk voor schades aan de te bewerken buis of leidingen, die te wijten zijn aan het in de buis aanwezig zijn van harde of zware voorwerpen, waarvoor de buis niet is bestemd.

12. De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
a. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b. Onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;
c. Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
d. Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn of worden gesteld;
e. Onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens.

13. Eventuele reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven van de klant inzake de door Animo Ontstoppingsdienst verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen, moeten telefonisch en gemotiveerd geschieden binnen 7 dagen na afloop van het werk. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de klant geacht het werk akkoord te hebben bevonden. Na verloop van die termijn heeft de klant geen recht op reclame en of schadevergoeding.

14. Animo Ontstoppingsdienst mag de prijzen jaarlijks verhogen met een percentage volgens de Consumenten Prijs Index van het CBS.

15. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet Animo Ontstoppingsdienst hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de klant. Eventuele extra kosten die Animo Ontstoppingsdienst moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist, zullen door de klant worden vergoed. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijke handelen vereist, dan zullen beide partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

16. Op de klant rusten de volgende verplichtingen:
a. De klant is te allen tijde verplicht zorg te dragen voor een goede kwaliteit van de leidingen en deze in goede staat van onderhoud te houden;
b. De klant dient ervoor te zorgen dat de aanvraag en voortgang van het aangenomen werk geen vertraging oploopt en onbelemmerd zal kunnen geschieden;
c. De klant is verplicht daar hulp te verlenen aan Animo Ontstoppingsdienst, waar voor het verplaatsen van stukken, nodig voor het bereiken en verrichten van het werk, de medewerking van meer dan één persoon nodig is;
d. De klant is verplicht tot de levering van water en elektriciteit, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling.

17. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien Animo Ontstoppingsdienst meer dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

18. Verstoppingen door weersinvloeden en overmacht door zodanige weersomstandigheden of natuurrampen worden door Animo Ontstoppingsdienst niet gedekt.

19. Buitenwerkzaamheden bij vorst worden door Animo Ontstoppingsdienst niet uitgevoerd.

20. Het werk omvat alleen datgene dat tussen partijen telefonisch of schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk wordt alleen in overleg met de monteur doorberekend tegen meerprijs.

21. Op de rechtsverhouding tussen Animo Ontstoppingsdienst en haar klanten is het Nederlands recht van toepassing. Bevoegd is van enig geschil tussen Animo Ontstoppingsdienst en haar klanten kennis te nemen de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.

Google Analytics
Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie 'gegevens delen' in Google Analytics is uitgezet.

Direct contact

Elzenskamp 3
6652 DH Druten

06-53865284